ประวัติความเป็นมา


เริ่มก่อตั้งจากคณะบุคคลที่มีความรู้ ความชำนญและมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 20 ปี โดยเล็งเห็นการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมซึ่งมีระดับความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องและจากศักยภาพของที่ดินในขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่บริษัทถือครองอยู่หลายแห่ง ตั้งแต่ปี 2554 จึงเริ่มพัฒนาและบริหารธุรกิจคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ THE CUBE CONDOMIUM (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) จนปัจจุบันนี้ มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 11 โครงการ และยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังจะเปิดตัวอีกในอนาคตอันใกล้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
และการบริหารกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
กับผู้บริโภค : 
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
กับพนักงาน : เราอยู่อย่างคนในครอบครัวเดียวกัน เน้นคุณธรรม ความเอื้ออารีต่อกันและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
กับคู่ค้า : คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามสัญญา และภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมและเสมอภาคต่อคู่ค้า
สำหรับผู้ถือหุ้น : มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี